Algemene Voorwaarden

Algemeen

‘FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind’, gevestigd in Valburg, is opgericht door Linda Leenders-Janssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72337478. 

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, alsmede het begeleiden en ondersteunen van hun ouders/verzorgers, die problemen ervaren rondom hun hooggevoeligheid.

De coaching vindt plaats op het praktijkadres. In overleg is het mogelijk om op een andere locatie af te spreken.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

In het intakegesprek met de ouder(s) wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Eveneens zijn de algemene voorwaarden geplaatst op de website van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, www.fijngevoeligcoaching.nl.

Vertrouwelijkheid en privacy

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder(s)/verzorger(s).

Overeenkomst

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt zowel een behandelovereenkomst als het toestemmingsformulier voor behandeling van minderjarige kinderen getekend door de gezaghebbende ouder(s) en FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.  De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
Bij oudercoaching wordt een behandelovereenkomst getekend door de betreffende cliënt/ouder(s) en FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.

Uitvoering van de overeenkomst

De coachingsessies van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een Nieuwetijds kindercoach verwacht mag worden.

Vrijblijvend en kosteloos kan er gebruik gemaakt worden van een kennismakingsgesprek tussen ouder(s) en FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind. In overleg met de ouder(s) wordt bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een coachingstraject start met een intakegesprek waarbij alleen de ouders aanwezig zijn. Een coachingsessie duurt 75 minuten. Op verzoek van de ouder(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd aan de ouder(s), op basis van het tarief voor Nieuwetijds kindercoaching.  Het traject wordt beëindigd met een evaluatiegesprek, waarbij zowel ouder(s) als kind aanwezig zijn.

Tarieven

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en de ouder(s)/verzorger(s) komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeen passend bij het gekozen coachingstraject. Eventuele aanvullende diensten worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven vernoemd op de website van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.
Het is raadzaam dat de ouder(s)/verzorger(s) zich vooraf op de hoogte stelt van de tarieven. Deze staan vermeld op de pagina ‘Coaching’ van de website van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind (www.fijngevoeligcoaching.nl). De tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er langere tijd nodig is (>15min.) voor een gesprek zal een afspraak gemaakt worden waarbij de dan geldende tarieven voor dergelijke afspraken gehanteerd worden.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van de tarieven aan inflatie en marktconformiteit.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.

  • FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind
  • Dorpsstraat 6
  • 6675 BB Valburg
  • Rekeningnummer: NL50RBRB0706648595

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind een betalingsherinnering. Indien ouder(s)/verzorger(s) van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, volgens de aangegeven datum, is FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en/of psychische klachten, raadt FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind u aan om eerst uw huisarts te raadplegen.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voort vloeiende uit of in verband met de geboden diensten door FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.

De ouder(s)/verzorger(s) is ten alle tijden zelf verantwoordelijke voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van begeleiding als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden in het kader van begeleiding geldt dat FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze worden toegepast.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van ouder(s) en/of kind. Bij FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is geen sprake van een resultaatsverplichting maar wel van een inspanningsverplichting. 

Klachtenregeling

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is aangesloten bij Stichting Adiona. De bij beroepsvereniging Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/ verzorgers toch niet tevreden zijn.
Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de Nieuwetijds kindercoach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

Stichting Adiona heeft afspraken met een extern bureau voor klachtenbehandeling. Wanneer de bij Adiona aangesloten professional er met de ouders/ verzorgers niet uitkomt kunnen zij samen een beroep doen op dit bureau.

Annulering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggingen binnen 24 uur bedragen de kosten 1 coachingsessie.
Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, per e-mail of telefoon. U kunt ook het antwoordapparaat in spreken.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind behoudt zich het recht afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en de ouder(s)/verzorger(s) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Er zullen in dat geval geen kosten in rekening worden gebracht.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind op de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en de ouder(s)/verzorger(s), waarop deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.  

Wijzigingen voorwaarden

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind behoudt zich het recht om deze voorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigen.Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.

Overig

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind stelt geen diagnoses. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, in goed overleg met de ouder(s)/verzorger(s), het kind doorverwijzen naar een andere hupverlener.