Fijngevoelig Coaching

Algemene Voorwaarden

Algemeen

‘FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind’, gevestigd in Valburg, is opgericht door Linda Leenders-Janssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72337478. 

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind richt zich op het coachen van kinderen in de leeftijd van 0-9 jaar, alsmede het begeleiden en ondersteunen van hun ouders/verzorgers, die problemen ervaren rondom hun hooggevoeligheid.

De coaching vindt plaats op het praktijkadres. In overleg is het mogelijk om op een andere locatie af te spreken.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Te weten; Oudercoaching, Kindercoaching, Orthomoleculaire voeding- en suppletieadvies, Nederlands Bloesemremedie Consult, Relax Kids en Ik leer anders.

In het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Eveneens zijn de algemene voorwaarden geplaatst op de website van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, www.fijngevoeligcoaching.nl.

Vertrouwelijkheid en privacy

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s).

Overeenkomst

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom wordt zowel een behandelovereenkomst als het toestemmingsformulier voor behandeling van minderjarige kinderen getekend door de gezaghebbende ouder(s) en FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van het kind.  De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Bij oudercoaching wordt een behandelovereenkomst getekend door de betreffende cliënt en FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.

Uitvoering van de overeenkomst

De coach van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden.

Vrijblijvend en kosteloos kan er gebruik gemaakt worden van een kennismakingsgesprek tussen cliënt en/of ouder(s) en FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind. Wanneer nodig zal in overleg met de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) worden bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Een coachingstraject start met een intakegesprek. Een coachingsessie duurt 60-90 minuten. Op verzoek van de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) kan een observatie of verslaglegging worden gedaan. In overleg wordt de benodigde tijd ingeschat, geregistreerd en gefactureerd, op basis van het tarief voor desbetreffende dienst.  Het traject wordt beëindigd met een evaluatiegesprek, waarbij cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) aanwezig is.

De coach houdt een cliëntendossier bij waarbij de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) ten alle tijden recht heeft op inzage van zijn eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 7 jaar bewaard. Voor Orthomoleculaire Kindercoaching geldt een termijn van 15 jaar.

De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) verplicht zich middels het intakegesprek en gedurende de behandeling relevante informatie aan de coach te verstrekken.

De coach mag zonder toestemming van de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) geen bepaalde handelingen verrichten.

De coach verplicht zich de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) door te verwijzen naar een collega therapeut of arts, indien haar behandeling niet toereikend is.

Tarieven

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast uurtarief passend bij het gekozen coachingstraject. Eventuele aanvullende diensten worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven vernoemd op de website van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.
Het is raadzaam dat de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) zich vooraf op de hoogte stelt van de tarieven. Deze staan vermeld op de pagina ‘Aanbod’ van de website van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind (www.fijngevoeligcoaching.nl). De tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding inbegrepen. Als er langere tijd nodig is (>15min.) voor een gesprek zal een afspraak gemaakt worden waarbij de dan geldende tarieven voor dergelijke afspraken gehanteerd worden.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van de tarieven aan inflatie en marktconformiteit.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.

  • FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind
  • Dorpsstraat 6
  • 6675 BB Valburg
  • Rekeningnummer: NL50RBRB0706648595

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind een betalingsherinnering. Indien de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, volgens de aangegeven datum, is FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en/of psychische klachten, raadt FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind u aan om eerst uw huisarts te raadplegen.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van medische informatie, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van begeleiding als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden in het kader van begeleiding geldt dat FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze worden toegepast.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van ouder(s) en/of kind. Bij FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is geen sprake van een resultaatsverplichting maar wel van een inspanningsverplichting. 

Klachtenregeling

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is aangesloten bij Stichting Adiona. De bij beroepsvereniging Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om ouders en kind goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat de cliënt en/of ouder(s)/ verzorger(s) toch niet tevreden zijn.
Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de coach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

Stichting Adiona heeft afspraken met een extern bureau voor klachtenbehandeling. Wanneer de bij Adiona aangesloten professional er met de cliënt en/of ouder(s)/ verzorger(s) niet uitkomt kunnen zij samen een beroep doen op dit bureau.

Annulering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggingen binnen 24 uur betaald u de volledig kosten van de gereserveerde tijd. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, per e-mail of telefoon. U kunt ook het antwoordapparaat in spreken.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind behoudt zich het recht afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Er zullen in dat geval geen kosten in rekening worden gebracht.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst.

Indien de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) tegen het advies van de coach in de overeenkomst beëindigd zal de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) op verzoek van de coach een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de coach de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind op de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk opeisbaar.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s), waarop deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.  

Wijzigingen voorwaarden

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind behoudt zich het recht om deze voorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.

Overig

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind stelt geen diagnoses. Mocht tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind, in goed overleg met de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s), het kind doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

Specifieke voorwaarden Relax Kids

Deelname aan de Relax Kids lessen betekent dat u akkoord gaat met deze specifieke voorwaarden:

Algemeen

Aanmelden voor een proefles of voor de reguliere lessen kan zowel telefonisch als per email. Bij aanmelding voor de lessen krijgt u een aanmeldingsformulier, waarop u de gegevens van uw kind kunt invullen. U vult de naam van uw kind, de geboortedatum, het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent tijdens de lessen en emailadres in. Ook is er op dit formulier ruimte om eventuele bijzonderheden te vermelden, zodat ik hier rekening mee kan houden tijdens de les.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid / verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van uw kind door de docent. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

Het achterhouden van medisch noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat de docent deelname aan de lessen ontzegt.

Aansprakelijkheid

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind en Relaxkids kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist.

De ouder/verzorger is verplicht de docent volledig op de hoogte te brengen betreffende alle condities (of deze nu lichamelijk, geestelijk, gedragsstoornissen of anderszins zijn) die het kind heeft, voor aanvang van de les.

Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefening van een Relax Kids les tot de mogelijkheden behoort.

In noodgevallen en in de afwezigheid van de ouder zal de Relax Kids coach contact opnemen met nooddiensten.

Een reguliere Relax Kids les is geen therapie of geneeswijze en vervangt in geen geval de reguliere geneeswijze.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders/verzorgers.

FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind kan de ouders/verzorgers aansprakelijk stellen voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de lesruimte en inventaris van de lesruimte.

Betaling

Het cursusgeld staat vermeld op de website en bedraagt  €75,- per kind voor een lesreeks van 8 Relax Kids lessen. Het bedrag dient vooraf, uiterlijk een week voor de start van de eerste les, te worden overgemaakt op NL50RBRB0706648595 t.n.v. FijnGevoelig Coaching voor ouder en kind.

Bij voldoende animo, minimaal 4 deelnemende kinderen, wordt er iedere 8 weken een nieuwe groep gestart. De docent zal voor het eindigen van de lesreeks informeren wie wil vervolgen of wil stoppen. Deelnemende kinderen die willen vervolgen zullen een nieuwe factuur ontvangen. De kinderen die besluiten te stoppen, hoeven niet schriftelijk op te zeggen.

Het cursusgeld kan na een lesreeks mogelijk worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Nieuwe kinderen kunnen instromen na iedere lesreeks. Tussentijds is instroming niet mogelijk.

Wanneer een ouder/verzorger zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Als de les door de Relax Kids coach wordt geannuleerd, zal deze aan het einde van de lesreeks kunnen worden ingehaald.

Als de cursist besluit reeds betaalde lessen op de leskaart niet meer te willen volgen is restitutie niet mogelijk. Bij ziekte kan overleg plaatsvinden.

Privacy

Tijdens de les kan het voorkomen dat er foto’s worden genomen die ook op de website, Facebook of andere promotionele doeleinden gebruikt worden. Als u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit schriftelijk te melden aan FijnGevoelig Coaching voor ouder en Kind. Op het aanmeldformulier is de mogelijkheid dit aan te geven.

Praktisch

Tijdens de Relax Kids les is het fijn om soepel zittende kleding te dragen waarin uw kind zich makkelijk kan bewegen. De les doen we in principe op blote voeten. Mocht uw kind dit niet fijn vinden, mag hij/zij ook sokken dragen met goede antislip er onder. Ik raad je aan om een vestje, (fleece)deken en eventueel een klein kussentje mee te nemen, om dit tijdens de eindontspanning te kunnen gebruiken.

Oefenmatjes zijn aanwezig in de les en hoeft uw kind niet zelf mee te nemen. Ook alle materialen die evt. gebruikt zullen worden in de les worden verzorgd door Fijngevoelig Coaching voor ouder en kind mits anders wordt aangegeven voorafgaand aan een les.

Graag uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn, zodat we op tijd met de les kunnen beginnen. Wilt u bij het ophalen wachten tot de deur opengaat? Zo worden de kinderen niet gestoord tijdens de ontspanningsoefening aan het einde van de les.

Tijdens een proefles mag ieder kind één ouder meenemen zodat zij ook een indruk krijgen van de Relax Kids les. Uiteraard wordt dan verwacht dat u de les in stilte aanschouwt.

Klachten

Bent u ontevreden, vertel het mij. Bent u tevreden, vertel het ook anderen!