Algemene Voorwaarden

Algemeen

‘FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding’, gevestigd in Valburg, is opgericht door Linda Leenders-Janssen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72337478.

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding richt zich op het holistisch coachen en energetisch behandelen van (hooggevoelige) baby’s, kinderen, tieners en volwassenen die vastlopen in het dagelijkse leven, niet lekker in hun vel zitten en eraan toe zijn om die stap te maken naar een bewuste en gelukkige toekomst dicht bij zichzelf.

De coaching en behandeling vindt plaats op het praktijkadres of op afstand. In overleg is het mogelijk om op een andere locatie af te spreken.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Te weten; energetische coaching, systemisch werk, Nieuwetijds (kinder)coaching, reading, healing, Access Bars, De Reis naar Binnen en Nederlandse Bloesemremedies.

In de behandelovereenkomst wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Eveneens zijn de algemene voorwaarden geplaatst op de website van FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding, www.fijngevoeligcoaching.nl.

Vertrouwelijkheid en privacy

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching- en behandelsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s).

Uitvoering van diensten

De coach/behandelaar van FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach/behandelaar verwacht mag worden.

Vrijblijvend en kosteloos kan er gebruik gemaakt worden van een kennismakingsgesprek tussen cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) en FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding . Wanneer nodig zal in overleg met de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) worden bepaald of het kind hierbij aanwezig is. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt een advies gegeven betreft behandeling. De cliënt is uiteraard vrij om hiermee te doen wat hij/zij wil.

Een (energetische) sessie duurt gemiddeld 2 uur. Bij kinderen kan de duur afwijken.  Een behandeling op afstand is altijd inclusief een verslag per mail of telefonische nabespreking. Bij een sessie in de praktijk wordt alles mondeling ter plaatse besproken.

De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) verplicht zich middels het kennismakingsgesprek, intakegesprek en gedurende de behandeling relevante informatie aan de coach te verstrekken.

De coach/behandelaar mag zonder toestemming van de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) geen bepaalde handelingen verrichten.

De coach/behandelaar verplicht zich de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) door te verwijzen naar een collega therapeut of arts, indien haar behandeling niet toereikend is en/of reguliere zorg gewenst is.

Tarieven

Alle diensten die FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding biedt, worden berekend volgens de gebruikelijke tarieven vernoemd op de website van FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding.
Het is raadzaam dat de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) zich vooraf op de hoogte stelt van de tarieven. Deze staan per dienst vernoemd onder de kopjes ‘Afstemmingsgesprek’, ‘Traject volwassene’ en ‘Traject kind’ op de website van FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding (www.fijngevoeligcoaching.nl). De tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding is jaarlijks op 1 januari gerechtigd tot aanpassing van de tarieven aan inflatie en marktconformiteit.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur per mail. De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) van het kind verplicht zich om binnen 7 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding. Betalen in termijnen is mogelijk. Hiervoor worden de betalingsdata in overleg vastgesteld. Voor behandelingen op afstand wordt verzocht de betaling te voldoen vóórdat de behandeling plaatsvindt. Ook hiervoor ontvangt u een factuur per mail.

  • FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding
  • Dorpsstraat 6
  • 6675 BB Valburg
  • Rekeningnummer: NL92 RABO 0358 1249 21

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding een betalingsherinnering. Indien de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) niet binnen 7 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten, namelijk 5,00 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding, volgens de aangegeven datum, is FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding genoodzaakt de vorderingen die zij op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hier aan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

Bij een behandeling op afstand waarbij vooraf de betaling niet is voldaan, zal de behandeling komen te vervallen tenzij anders is overeengekomen tussen de coach/behandelaar en cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s).

Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en/of psychische klachten, raadt FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding u aan om eerst uw huisarts te raadplegen.

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s).

De cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van begeleiding als de periode daarna. Betreffende alle adviezen die gegeven worden in het kader van begeleiding geldt dat FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden kan worden voor de wijze waarop deze worden toegepast.

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding is nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s). Bij FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding is geen sprake van een resultaatsverplichting maar wel van een inspanningsverplichting.

Klachtenregeling

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding is aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg, het NIBIG en voldoet hiermee aan de wettelijk gestelde eisen in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). De bij het NIBIG aangesloten professional zal alles in het werk stellen om de cliënt goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat de cliënt en/of ouder(s)/ verzorger(s) toch niet tevreden zijn. Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de coach/behandelaar die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

Wanneer de bij het NIBIG aangesloten professional er met de cliënt en/of ouder(s)/ verzorger(s) niet uitkomt kunnen zij een beroep doen op dit bureau en gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Het klachtregelement vindt u via de volgende link: https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.pdf

Annulering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggingen binnen 24 uur betaald u de volledig kosten van de gereserveerde tijd. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, per e-mail of telefoon. U kunt ook het antwoordapparaat in spreken.

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding behoudt zich het recht afspraken af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding en de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een nieuwe afspraak maken. Er zullen in dat geval geen kosten in rekening worden gebracht.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en/of afspraken tussen FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding en de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s), waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing. FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en coach/behandelaar zijn onder meer vastgelegd in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).

Wijzigingen voorwaarden

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding behoudt zich het recht om deze voorwaarden, zonder voorafgaande afkondiging, te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding.

Overig

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding stelt geen diagnoses en is nooit een vervanging van een medisch specialist. Mocht tijdens de coaching en behandeling blijken dat de cliënt andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding, in goed overleg met de cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s), zal doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld d.d. 01-01-2024.