Fijngevoelig Coaching

Privacyverklaring

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze is opgesteld conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens:

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding
Linda Leenders
Dorpsstraat 6
6675 BB Valburg
06 439 729 06
linda@fijngevoeligcoaching.nl
www.fijngevoeligcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezinssamenstelling
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in
correspondentie en bij telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gegevens over de fysieke en psychische gezondheid  Deze gegevens worden gebruikt in kader van de overeengekomen dienstverlening en alleen die gegevens die we in dat verband nodig of nuttig achten.
– Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@fijngevoeligcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afstemmen op de energie van de cliënt bij behandeling op afstand
– Het versturen van behandelverslagen
– Het afhandelen van je betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van (financiële) gegevens:
– Wij dienen factuurgegevens voor de Belastingdienst 7 jaar te bewaren
– Persoonsgegevens zonder wettelijke bewaartermijn die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afronding van de dienst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding verstrekt geen informatie aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar linda@fijngevoeligcoaching.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat gebruik wordt gemaakt van een SSL-certificaat. De gegevens worden gemaild naar FijnGevoeligPraktijk voor energetische en holistische begeleiding, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Wijzigingen privacy beleid

FijnGevoelig Praktijk voor energetische en holistische begeleiding behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie. Raadpleeg daarom periodiek onze website.

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 01-01-2023.